ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
รองประธานกรรมการ


อาจารย์ดนิตา มาตา
กรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา
กรรมการอาจารย์นพชัย ฟองอิสสระ
กรรมการ


อาจารย์ดุจฤดี คงสุวรรณ์
กรรมการ


อาจารย์ศุภรา ติวงค์
กรรมการอาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน
กรรมการ


อาจารจามรี พระสุนิล
เลขานุการ