ข้อมูลนักวิจัย
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 


อาจารย์ ดร.วรรณะ  รัตนพงษ์
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า   ตรีเอกานุกูล
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน   พรมใจสา
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคอาจารย์ ดร.จันจิรา  วิชัย
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค


 รองศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์อาจารย์ศมล   สังคะรัตน์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ 


อาจารย์ศุภรา   ติวงค์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์


อาจารย์ชุติภัสร์  เรืองวุฒิ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์วาสนา เสภา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์