ข้อมูลนักวิจัย
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 


อาจารย์ทศพล คชสาร
สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์


อาจารย์อิทธิพัทธ์ เรืองกิจวัฒน์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


อาจารย์ ดร.จีรนันต์  ไชยงาม นอกซ์
สาขาวิชาจิตวิทยาสังคมอาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน
สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม


 


อาจารย์ ต้องรัก จิตรบรรเทา
สาขาวิชาจิตวิทยาสังคมอาจารย์สมบัติ บุญคำเยือง
สาขาวิชาสหวิทยาการบริหารท้องถิ่น

 


อาจารย์ศศิพัชร์  เมฆรา
สาขาวิชาสหวิทยาการบริหารท้องถิ่น

อาจารย์นพชัย ฟองอิสสระ
สาขาวิชาสหวิทยาการบริหารท้องถิ่น
อาจารย์วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์
สาขาวิชาสหวิทยาการบริหารท้องถิ่น