• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
กำหนดการนำเสนอบทความ
กำหนดการวันเวลา
เปิดรับบทความวิจัย

การชำระเงินค่าลงทะเบียน แจ้งการโอนเงิน Click
ขยายเวลาถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ภายใน 7 วันหลังจากส่งบทความ
แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย ตรวจสอบได้จากสถานะบทความวิจัย
นักวิจัยส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไขภายใน 7 วันหลังจากได้รับข้อเสนอแนะ
ประกาศกำหนดการการนำเสนอผลงานวิจัย15 ธันวาคม 2561
ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย25 มกราคม 2562

ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์
ประเภทอัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน2,500 บาท
หมายเหตุ
1. ค่าลงทะเบียนนี้ สำหรับเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารบทคัดย่อของผู้นำเสนอ
2. ผู้ลงทะเบียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง
Download Full Paper Template >>> Click Here
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ประเภทอัตราค่าลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ2,000 บาท
Back to Top