• slider
กำหนดการนำเสนอบทความ
กำหนดการวันเวลา
รับบทความวิจัย

การชำระเงินค่าลงทะเบียน แจ้งการโอนเงิน Click
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ภายใน 7 วันหลังจากส่งบทความ
แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย 15 ธันวาคม 2562
นักวิจัยส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไขภายใน 7 วันหลังจากได้รับข้อเสนอแนะ
ประกาศกำหนดการการนำเสนอผลงานวิจัย5 มกราคม 2563
ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย24 มกราคม 2563

ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์
ประเภทอัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน2,500 บาท
หมายเหตุ
1. ค่าลงทะเบียนนี้ สำหรับเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารบทคัดย่อของผู้นำเสนอ
2. ผู้ลงทะเบียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ประเภทอัตราค่าลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ2,000 บาท

Back to Top