การประกวดโครงงานสังคมศาสตร์ ระดับภาคเหนือ หัวข้อ "การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้"

เกณฑ์การเข้าร่วมแข่งขัน

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน