ลำดับชื่อ-สกุลประเภทการนำเสนอสังกัดหน่วยงาน
1นายอารีย์ จอแยการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2นางสาว ผศ. จงกล เพชรสุขการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)วิทยาการจัดการ
3ผศ.ดร.นุกุล อินทกูลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4อ.ดร.พระอักขราภิศุทธิ์ ลูนละวันการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
5อื่นๆพระมหาจรินทร์ กันทองการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)คณะพุทธศาสตร์ มจร.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
6นางสาวชัญญานุช เสาร์จันทร์การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สังคมศึกษา
7นายทักษิณ นพมาศนิรัดร์การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สังคมศาสตร์
8นายชนวัฒน์ สารพัดประดิษฐ์การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)สังคมศาสตร์
9นางสาวอรทัย เรือนเปียงการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สังคมศาตร์
10นายกิจจานนท์ ศักดิ์แก้วการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)สำนักวิชาสังคมศาสตร์
11นายณัฐนันท์ เลื่องสุนทรการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาสังคมศาสตร์
12นายอิศราณุวัฒ วันดีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สังคมศาสตร์
13นางสาวนิธิรัตน์ บัวคำการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาคอมพิวเตอร์แลเทคโนโลยีสารสนเทศ
14นางสาวปิยะพร เวียงนิลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
15นางสาวเจนจิรา เพชรศรีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
16ผศ.เกศรา สว่างวงศ์การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)พุทธศาสตร์
17นางสาวกัลยา แซ่ลี การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
18อ.วลัยลักษณ์ กาญจนเสถียรการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)วิทยาการจัดการ
19นางลัดดาวัลย์ มิสาธรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20นางสาวสันทราย วงษ์สุวรรณการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)สังคมศาสตร์
Back to Top