ลำดับชื่อ-สกุลประเภทการนำเสนอสังกัดหน่วยงาน
1นางสาวขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)ครุศาสตร์
2นางนิดดา ถาวรการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)ศึกษาศาสตร์
3นายภูริชญ์ งามคงการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4นายจิระพงค์ เรืองกุนการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)วิทยาการจัดการ
5นางสาวสราวรัชญ์ อ่อนคงการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)ครุศาสตร์
6ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8นางสาวศิริรัตน์ นิลนากการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)ครุศาสตร์
9อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชคการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาบัญชี
10รองศาสตราจารย์ดร.กัสมา กาซ้อนการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาบัญชี
11อาจารย์เอกชัย อุตสาหะการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาบัญชี
12อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดาการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาบัญชี
Back to Top