ลำดับชื่อ-สกุลประเภทการนำเสนอสังกัดหน่วยงาน
1นางสาวขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)ครุศาสตร์
2นายภูริชญ์ งามคงการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3นายจิระพงค์ เรืองกุนการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)วิทยาการจัดการ
4ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชคการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาบัญชี
7รองศาสตราจารย์ดร.กัสมา กาซ้อนการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาบัญชี
8อาจารย์เอกชัย อุตสาหะการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาบัญชี
9อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดาการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาบัญชี
10นางสาวทิพวัลย์ ฉิมประเวศการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)ครุศาสตร์
11นางพิทยา หังสพฤกษ์การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)ครุศาสตร์
12ผศ.ดร.กัลยา ยศคำลือการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13นางสาวพรรณนิภา สุทธิผลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)ศึกษาศาสตร์
14นางสาวศิริรัตน์ นิลนากการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)ครุศาสตร์
15นางสาวชาริสา เบก่ากู่การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
16นายบุนไต นันทะวงการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)คณะวิทยาศาสตร์
17นางกัญญารัตน์ อู่ตะเภาการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)เทคโนโลยีสารสนเทศ
18นายกองคำ นำทะวงการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
19นางสาวแสงดาว อ่อนดาลาการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
20นายบุนแสง เสาคำแก้วการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Back to Top