ลำดับชื่อ-สกุลประเภทการลงทะเบียนสังกัดหน่วยงาน
1ผศ.จีรภัทร ใจอานีย์เข้าร่วมการประชุมวิทยาการจัดการ
2ผศ.จีรภัทร ใจอารีย์เข้าร่วมการประชุมวิทยาการจัดการ
3นายนพเก้า ณ พัทลุงเข้าร่วมการประชุมศึกษาศาสตร์
4ผศ.ชุติรัตน์ เจริญสุขเข้าร่วมการประชุมคณะวิทยาการจัดการ
5ผศ.อัจฉรียา โชติกลางเข้าร่วมการประชุมคณะวิทยาการจัดการ
6อ.เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์เข้าร่วมการประชุมคณะวิทยาการจัดการ
7อ.ณัฐวดี สว่างงามเข้าร่วมการประชุมคณะวิทยาการจัดการ
8นายธนารักษ์ ไทยเจียมอารีย์เข้าร่วมการประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
9รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ยเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Back to Top