ลำดับชื่อ-สกุลสังกัดหน่วยงานสถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียน
1อ.ดร.พระอักขราภิศุทธิ์ ลูนละวันคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร. วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายชำระเงินแล้ว
2ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตนอุตสาหกรรมเกษตรยังไม่ได้ชำระเงิน
3นางสาวจิราวดี กำยานวิทยาการจัดการยังไม่ได้ชำระเงิน
4นายอารีย์ จอแยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชำระเงินแล้ว
5นางสาว ผศ. จงกล เพชรสุขวิทยาการจัดการชำระเงินแล้ว
6นายจีรพงษ์ มหนิธิวงศ์วิทยากรจัดการยังไม่ได้ชำระเงิน
7นางสิริพร มีนะนันทน์วิทยาการจัดการยังไม่ได้ชำระเงิน
8ผศ.ดร.นุกุล อินทกูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชำระเงินแล้ว
9อื่นๆพระมหาจรินทร์ กันทองคณะพุทธศาสตร์ มจร.วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายชำระเงินแล้ว
10นางวราพร กาญจนคลอดวิทยาการจัดการชำระเงินแล้ว
11นางสาวเพียงพิศ ศรีประเสริฐคณะวิทยาการจัดการชำระเงินแล้ว
12นางสาวพัณณ์ชิตา คำมะฤทธิ์สินชัยครุศาสตร์อุตสาหรกรรมและเทคโนโลยียังไม่ได้ชำระเงิน
13นางสาวปฏิมาพร ด่านนอกครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยียังไม่ได้ชำระเงิน
14นางสาวธิดารัตน์ แก้วที่สุดวิทยาการจัดการยังไม่ได้ชำระเงิน
15ผศ.ดร.เฉลิมชัย คำแสนวิทยาการจัดการชำระเงินแล้ว
16นางสาวรัตติการ์ อวดดีวิทยาการจัดการยังไม่ได้ชำระเงิน
17นายณัฐนันท์ เลื่องสุนทรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ยังไม่ได้ชำระเงิน
18นางสาวชัญญานุช เสาร์จันทร์สังคมศึกษายังไม่ได้ชำระเงิน
19นายทักษิณ นพมาศนิรัดร์สังคมศาสตร์ยังไม่ได้ชำระเงิน
20นายชนวัฒน์ สารพัดประดิษฐ์สังคมศาสตร์ยังไม่ได้ชำระเงิน
Back to Top