ลำดับชื่อ-สกุลสังกัดหน่วยงานสถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียน
1นายสุรพงษ์ ผาสุกสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ยังไม่ได้ชำระเงิน
2นางสวาอ้อมอรุณ จู่รัตนสารวิทยาการจัดการยังไม่ได้ชำระเงิน
3นายเสน่ห์ ทิพย์รักษ์ -ยังไม่ได้ชำระเงิน
4นางสาวขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์ครุศาสตร์ชำระเงินแล้ว
5นางสาวศิริรัตน์ นิลนากครุศาสตร์ชำระเงินแล้ว
6นางนิดดา ถาวรศึกษาศาสตร์ยังไม่ได้ชำระเงิน
7นางพิทยา หังสพฤกษ์ครุศาสตร์ยังไม่ได้ชำระเงิน
8นางพิทยา หังสพฤกษ์ครุศาสตร์ชำระเงินแล้ว
9นายภูริชญ์ งามคงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชำระเงินแล้ว
10นายณัฐวุฒิ พจน์ปริญญาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังไม่ได้ชำระเงิน
11นายธวัช ยะสุคำ-ชำระเงินแล้ว
12นางสาวสราวรัชญ์ อ่อนคงครุศาสตร์ชำระเงินแล้ว
13นายสราวุฒิ ตรีรัตน์ตระกูลบริหารศาสตร์ยังไม่ได้ชำระเงิน
14นายจิระพงค์ เรืองกุนวิทยาการจัดการชำระเงินแล้ว
15นางสาวทิพวัลย์ ฉิมประเวศครุศาสตร์ชำระเงินแล้ว
16ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศชำระเงินแล้ว
17นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชำระเงินแล้ว
18นายฐากูร ข่าขันมะลีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังไม่ได้ชำระเงิน
19นายครองธรรม ศรีสองเมืองวิทยาลัยการศึกษายังไม่ได้ชำระเงิน
20อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชคสำนักวิชาบัญชียังไม่ได้ชำระเงิน
Back to Top