สถานะของบทความวิจัย

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ลำดับชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอชื่อผลงานประเภท1234567ผลการพิจารณา
1นางสาวขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
2นายภูริชญ์ งามคงเครื่องบีบอัดกระป๋องแบบ 4 ช่อง ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
3นายจิระพงค์ เรืองกุนปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาโฮมสเตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาบ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านพรุจูด ต. บ่อหิน อ. สิเกา จ. ตรัง ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
4ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
5นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือการประยุกต์ใช้ห้องเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
6อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชคการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้ในการลดหนี้สินต่อครัวเรือนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
7รองศาสตราจารย์ดร.กัสมา กาซ้อนส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นด้วยการนำนวัตกรรมสังคมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ในการบริการท่องเที่ยว ของตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
8อาจารย์เอกชัย อุตสาหะการพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมสุขภาพในการนำสมุนไพรตามภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของตำบล สันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
9อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ของตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
10นางสาวทิพวัลย์ ฉิมประเวศแนวทางการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิจิตร ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
11นางพิทยา หังสพฤกษ์แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
12ผศ.ดร.กัลยา ยศคำลือการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาของเยาวชนจังหวัดเลย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
13นางสาวพรรณนิภา สุทธิผลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิค สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
14นางสาวศิริรัตน์ นิลนากการประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
15นางสาวชาริสา เบก่ากู่การพัฒนาระบบการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
16นายบุนไต นันทะวงระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านอัจฉริยะ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
17นางกัญญารัตน์ อู่ตะเภาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการขายมีดมงคลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลเขาสมอคอน ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
18นายกองคำ นำทะวงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
19นางสาวแสงดาว อ่อนดาลาระบบบริหารลานจอดรถอัจฉริยะ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
20นายบุนแสง เสาคำแก้วการพัฒนาแอปพลิเคชันเที่ยวหลวงพระบาง ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
21นางสาวภิยะพรรณี วัฒนายากร การจัดการความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนชนบทในลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
22นางสาวสราวรัชญ์ อ่อนคงแนวทางการบริหารงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
23ดร.สุธาสินี ศรีวิชัยการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางการใช้สมองเป็นฐานและ โครงงานฐานวิจัย โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในอำเภอเมืองเชียงราย สำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
24นางอัมพร ดอนชัยการพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
25นางสาว ศันสนีย์ อินสารรูปแบบการบริหารและจัดการเครือข่ายของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) เพื่อการสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
26นางณัชชา สมจันทร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมุนไพรโดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน อบต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
27นายธวัช ยะสุคำการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
28ดร.อนงค์ อินตาพรหมรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ของครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
29นางเบญจวรรณ มหาวรรณการศึกษาผลของการใช้แบบจำลองโดยเน้นความสัมพันธ์ Part – Whole Relationship เพื่อเสริมทักษะการหาความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวมของจำนวน 1 ถึง 10 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
30นางรุ่งทิพย์ ฐานานุกูลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ Google Earth for Education เรื่องพัฒนาการถิ่นฐานของมนุษย์ในดินแดนไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
31นางสาวปิยวรรณ เต็มเขียวการศึกษาผลของการใช้บัตรภาพพยัญชนะไทยที่เขียนในรูปแบบแตกต่างกัน เพื่อส่งเสริมการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้การคงที่ของวัตถุ ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (กรณีศึกษา) ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
32นายครองธรรม ศรีสองเมืองการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
33นายวิโรจน์ พลอยเขียวผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเว็บ (Web-based instruction) บนสมาร์ทโฟน เรื่อง การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
34นายพุทธินันทน์ บุญเรืองการประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
35ผศ.ดร.พิทักษ์ เหล็กกล้าแรงจูงใจในการเลือกศึกษาวิชาเอกพลศึกษา ของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
36นายจตุพล นามนายการพัฒนาการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
37นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
38นายลิขิต ยอดยาการพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการงานชาวต่างประเทศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
39นายเมษา ปงเทพผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
40นายอนันต์ รูปงามผลของการเปรียบเทียบของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไดนามิคโดยใช่หลักการฝึกกล้ามเนื้อของ เดอลอร์มและวัตกินส์กับแม็คควีนที่มีผลต่อความเร็ว ในการว่ายน้ำท่าครอว์ลระยะทาง 50 เมตร ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
41นางสาววิมล มานพการพัฒนากิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยใช้รูปแบบ QSCCS ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
42นางสาวปุณณภา อารีย์การพัฒนาและผลการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค เรื่องสมการและการแก้สมการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
43นางสาวจาฏุพัจน์ โกมลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว ตามแนวการเรียนรู้สมองเป็นฐานสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
44ว่าที่ร้อยตรีกัญจน์ แกล้วกล้าการใช้กิจกรรมการเรียนแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะ ในการตีเทนนิสด้วยลูกโฟร์แฮนด์และแบคแฮนด์ของนักศึกษาพลศึกษา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
45นายปรินทร์ รัตนบุรีการศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมภาคใต้ผ่านบทกลอนหนังตะลุง: กรณีศึกษา หนังเคล้าน้อย โรจนเมธากุล ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
46ผศ.ดร.กฤติยา ชูสงค์ฉุยฉายนวลทองสำลี : การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยตามความเชื่อของตำนานโนรา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
47นายอภินันท์ จุ่นกรณ์การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
48ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ์เรื่องเล่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กับบทบาทการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
49นางสาวปุณยนุช สมฤทธิ์การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างกรอบความคิดเติบโต ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
50นายอภิสิทธิ์ หล่อเถินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมโรงเรือนปลูกพืชไร้ดินอัตโนมัติด้วยระบบสมองกลฝังตัว ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
51นายสุริยา ต๊ะศรีเรือนการพัฒนาแอปพลิเคชันการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
52นายพิชัย แสงบุญเรืองระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าแบบอัตโนมัติ โดยใช้ Raspberry pi3 และ บอร์ด ESP 8266 NodeMCU ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เซ็นเซอร์ เว็บผ่านแอปพลิเคชัน ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
53นางสาวรุจิราวดี ธรรมแสงระบบตรวจจับควันในระบบปิดอัจฉริยะ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
54นางสาวกนกวรรณ วังมณีการพัฒนาการกล้าแสดงออกของนักเรียนชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
55พระเกษฎา ผาทองถอดบทเรียนเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลิตผลงานทางวิชาการ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
56นายสุรักษ์ คำเครือการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจำลองการควบคุมไฟถนน ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
57อาจารย์ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์การพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยง ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
58นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมเรื่องภัยพิบัติแผ่นดินไหว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
59นางผ่องศรี จัตุปาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
60นายดำเกิง วัฒนวีร์ภาพลักษณ์ของสโมสรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการติดตามรับชมการแข่งขันฟุตบอล ของสโมสรสิงห์เชียงราย ยูไนเต็ด ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
61ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่กระติบข้าวของผู้สูงอายุบ้านน้ำแคมจังหวัดเลย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
62ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคพร วัฒนดำรงค์การประเมินผลการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
63อาจารย์ธนายุทธ ช่างเรือนงามการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยใช้แบบจำลองฟัซซิ : กรณีศึกษาหมู่บ้านหาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
64อาจารย์อุไรวรรณ กิมเฮงการใช้กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กออทิสติก คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
65อาจารย์อัจฉรา ลิมปภัทรากุลการใช้เทคนิคการถามคำถามเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
66อาจารย์ศิวภรณ์ สองแสนการพัฒนาคู่มือชุดกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบเด็กนักวิจัยสำหรับเด็กปฐมวัยในตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
67อาจารย์พิทยาภรณ์ ราตรีการใช้โปรแกรม Kahoot เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนไวยากรณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
68ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์การสังเคราะห์ผลงานวิชาการของครูที่ผ่านการพิจารณาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
69นางสาวภิญญาพัชญ์ กาวินคำการศึกษาทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
70นางสาวจันทร์จิรา ชัยภมรฤการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการเรียนรู้ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
Back to Top