สถานะของบทความวิจัย

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ลำดับชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอชื่อผลงานประเภท1234567ผลการพิจารณา
1นายภูริชญ์ งามคงเครื่องบีบอัดกระป๋องแบบ 4 ช่อง
2นายจิระพงค์ เรืองกุนปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาโฮมสเตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาบ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านพรุจูด ต. บ่อหิน อ. สิเกา จ. ตรัง
3นางสาวสราวรัชญ์ อ่อนคงแนวทางการบริหารงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
4ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
5นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือการประยุกต์ใช้ห้องเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
6นางสาวศิริรัตน์ นิลนากการประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร
7อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชคการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้ในการลดหนี้สินต่อครัวเรือนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
8รองศาสตราจารย์ดร.กัสมา กาซ้อนส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นด้วยการนำนวัตกรรมสังคมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ในการบริการท่องเที่ยว ของตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
9อาจารย์เอกชัย อุตสาหะการพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมสุขภาพในการนำสมุนไพรตามภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของตำบล สันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
10อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ของตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
Back to Top