สถานะของบทความวิจัย

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ลำดับชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอชื่อผลงานประเภท1234567ผลการพิจารณา
1นายอารีย์ จอแยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
2นางสาว ผศ. จงกล เพชรสุขการศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
3ผศ.ดร.นุกุล อินทกูลการยืดอายุการเก็บรักษารำข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม วัสดุเศษเหลือจากโรงสีข้าวในชุมชน ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
4อ.ดร.พระอักขราภิศุทธิ์ ลูนละวัน มังสะ 10 อย่าง : ห้ามรับประเคนและห้ามภิกษุฉัน ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
5อื่นๆพระมหาจรินทร์ กันทองอาหารที่พระสงฆ์ฉันได้หลังเวลาเพล : ยามวิกาล ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
6นางสาวชัญญานุช เสาร์จันทร์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศึกษาต้นทุนน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
7นายทักษิณ นพมาศนิรัดร์การจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนบ้านห้วยขมนอก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
8นายชนวัฒน์ สารพัดประดิษฐ์การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการสร้างถนน ทล.1098 และผลกระทบต่อชุมชนแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
9นางสาวอรทัย เรือนเปียงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
10นายกิจจานนท์ ศักดิ์แก้วการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยแบบจำลอง CA-MARKOV ในเขตตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
11นายณัฐนันท์ เลื่องสุนทรการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
12นายอิศราณุวัฒ วันดีปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ใน ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
13นางสาวนิธิรัตน์ บัวคำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบรรเทาด้านวาตภัย ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
14นางสาวปิยะพร เวียงนิลภาวะสุขภาพจิตของผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างปอกเปลือกสับปะรด ในเขตพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
15นางสาวเจนจิรา เพชรศรีคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานดิจิทัลที่มีแพลตฟอร์มเป็นสื่อกลาง ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
16ผศ.เกศรา สว่างวงศ์พฤติกรรมสุขภาพ 4 มิติ ของพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 6 ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
17นางสาวกัลยา แซ่ลี ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
18อ.วลัยลักษณ์ กาญจนเสถียรความสามารถในการจัดทำบัญชีและความอยู่รอดของผู้ประกอบการตลาดนัด UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
19นางลัดดาวัลย์ มิสาธรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้าวฮางงอกกู่แก้ววิทย์ ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
20นางสาวสันทราย วงษ์สุวรรณความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นฟูอธิปไตยทางอาหาร: ว่าด้วยสถานภาพองค์ความรู้ ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
21อ.ดร.ศศิพัชร์ เมฆราการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในรายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
22อ.ดร.ทุติยาภรณ์กลิ่นรส และหนอน: อัตลักษณ์ของปลาแดก (เป็น) ในอีสาน
23นายพลสยาม สุนทรสนิทหาดนางคอยที่มีผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนบ้านหาดแห่ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
24นางสาวเพียงพิศ ศรีประเสริฐแนวทางการพัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการในการให้บริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวิถีลุ่มน้ำปากพนังในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
25อ.ดร.สุธาสินี ศรีวิชัยการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้คู่สัญญา เพื่อเสริมสร้าง การใฝ่เรียนใฝ่รู้สำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
26นางสาวปิยฉัตร ไทยสมบูรณ์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบของเดอ โบโน ที่มีต่อความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่เรียนรู้และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
27นางสาวอุไรวรรณ กิมเฮงการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสาธิตร่วมกับสื่อโทรทัศน์ครู ในรายวิชา EED1104 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
28นางระพีพรรณ กองมงคลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจร่วมกับเทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
29นางสาวภรณ์ทิพย์ เกษมคุณการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
30ผศ.จันติมา จันทร์เอียดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเขาตังกวนจังหวัดสงขลา ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
31ผศ.ดร.เฉลิมชัย คำแสนการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครเชียงราย ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
32นางสาวชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์การพัฒนารูปแบบห่วงโซ่อุปทานพืชผักปลอดภัยของเกษตรกร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
33อ.ดร.ชาญชัญ ฤทธิร่วมการศึกษาพุทธศาสนาในประเทศไทย
34นายสุรชัย อุฬารวงศ์อำนาจทับซ้อนในการพัฒนาพื้นที่โบราณสถานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
35ผศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณการทดสอบประสิทธิภาพการประเมินภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมคำนวณรายการอาหารแลกเปลี่ยน ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
36นางสาวรุจิรา สุขมณีการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจชุมชนพืชผักปลอดภัยของเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดภัย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
37อ.ดร.สิริพร ดาวันการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ 2557) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
38ผศ.ดร.ประภาส ณ พิกุลการศึกษาทักษะชีวิตและอาชีพของชุมชนตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
39อ.ดร.ปกเกศ จุลสุคนธ์ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาการกำกับตนเองของนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
40อื่นๆสิบเอก ทองล้วน สิงห์นันท์ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมและการเก็บข้อมูลในแปลงนาข้าวหอมมะลิ ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
41นางสาวศศิธร กกฝ้ายผลกระทบของความสามารถในการประกอบธุรกิจ Startup ต่อความสำเร็จของธุรกิจ : การตรวจสอบเชิงประจักษ์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏและย ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
42ผศ.ดร.สมหวัง อินทร์ไชยการบริหารจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชน ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
43อ.ดร.โกมินทร์ วังอ่อนวัดบ้านกล้วยเป็นศูนย์กลางความรู้ทางวัฒนธรรม : ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อบนพื้นฐานประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
44ผศ.ดร.พระครูวิมลศิลปกิจงานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย : นวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลง ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
45ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณการพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ปัญหา และความต้องการของผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมศิลปะร่วมสมัย ในภูมิภาคกลางตอนล่าง ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
46ผศ.มีพร หาญชัยสุขสกุลความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของผู้ประกอบการและผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการตลาดนัด UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
47อ.ชลธิชา นำนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
48อ.ดร.พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดจากกลุ่มชุมชนเพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยว ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
49นางสาวลักขณา ดำชูความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการดำเนินงานและมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
50นางปทุมพร ชโนวรรณผลกระทบของความสามารถในการจัดทำบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
51อ.กานต์ยุภา ชุ่มสนิทการประเมินโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยใช้รูปแบบการประเมินเคิร์กแพทริก ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
52อ.ปทุมพร หิรัญสาลีความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
53นางวราพร กาญจนคลอดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาดน้ำคลองแดน จังหวัดสงขลา ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
54อ.วิรงรอง แสงเดือนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งแก้วมังกรด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
55ผศ.ประสิทธิ์ รุ่งเรืองประสิทธิภาพการบริหารสินค้าและความอยู่รอดของผู้ประกอบการตลาดกิมหยง ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
56ผศ.จาริณี เธียรเจริญความสามารถของผู้ประกอบการและความได้เปรียบในการแข่งขัน: หลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
57อ.ดร.กฤติยา อริยาอนาคตภาพอาชีพและทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
58อ.ดร.กฤติยา อริยาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ มัธยมศึกษาที่ 36 จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
59อ.ดร.สายรุ้ง ธิตาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภายใต้กระบวนการชี้แนะ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
60ผศ.จันติมา จันทร์เอียดพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พ.ศ.2553 ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
61นางสาวณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตรการศึกษาเรื่องความมั่นคงทางอาหารภายในพื้นที่ขนาดเล็กของชุมชนปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง)ที่หมู่บ้านห้วยหินลาดใน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
62นางวารินทร์ มิตรมโนชัย
Back to Top